Regulamin

 

CENTRUM SZKOLENIOWE

„SURDOMEDICA”

 ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław

 tel: 690 350 489

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

organizowanych przez

Centrum Szkoleniowe „SURDOMEDICA”

(obowiązuje od dnia 1.10.2021 r.)

 

§1Organizator szkoleń 

Szkolenia organizuje Centrum Szkoleniowe „SURDOMEDICA” (dalej: Organizator) – jednostka Polskiego Związku Głuchych Dolnośląskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 2/10, NIP: 8971814695, numer REGON: 362751540, wpisane do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. dolnośląskiego (numer 6/2021).

 

§2 Szkolenia

 1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej osrodek-pzg.pl.
 2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
 3. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
 4. W cenie szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje Zaświadczenie placówki doskonalenia nauczycieli potwierdzające ukończenia szkolenia.
 6. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy szkolenia zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

 §3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Uczestnikiem Szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (dalej "Uczestnik").
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu może dokonać Uczestnik samodzielnie lub też osoba fizyczna,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako zgłaszająca pokrywa koszty udziału Uczestnika w Szkoleniu (dalej "Zgłaszający").
 3. Jeden Zgłaszający może zgłosić kilku Uczestników poprzez jeden formularz zgłoszeniowy i uregulować opłatę za całą grupę Uczestników jednym przelewem. W takich przypadkach wystawiana będzie jedna faktura na dane podane w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Jeden formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej ośrodek-pzg.pl dotyczy jednego Szkolenia. Nie można dokonać zgłoszenia poprzez jeden formularz na więcej niż jedno Szkolenie.
 5. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej www.osrodek-pzg.pl przy poszczególnych tematach szkoleń. Formularz rejestracji na szkolenie można także pobrać w formacie PDF, wypełnić i wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 7. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora).
 8. Po upływie terminu 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.
 9. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator prześle potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową.

 §4 Warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej osrodek-pzg.pl.
 2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie, koszt posiłków, chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
 3. Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem w terminie wskazanym w fakturze, lecz nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, chyba, że Strony ustalą inne warunki płatności.
 4. Na pobraną wpłatę Organizator wystawi fakturę VAT z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
 6. Podane ceny są kwotami brutto, w których został doliczony 23% podatek VAT.

 §5 Zmiany terminu i miejsca szkolenia 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia z przyczyn organizacyjnych lub jeśli nie została zapisana minimalna wymagana liczba uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
 3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku, gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową.
 4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
 5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
 6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.
 8. W przypadku gdy uczestnik nagle zachoruje lub zostanie objęty kwarantanną czy izolacją domową i nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu, organizator szkolenia w porozumieniu z uczestnikiem ustala inny termin szkolenia.

 §6 Rezygnacja ze szkolenia 

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., przesyłając wypełniony formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość – Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator potwierdzi fakt otrzymania rezygnacji ze szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia gdy szkolenie zostało już opłacone, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 4. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.
 5. Uczestnik lub Zgłaszający ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę, niż pierwotnie zgłoszona, przy czym zmiany danych Uczestnika można dokonać jednokrotnie najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem Szkolenia poprzez podanie Organizatorowi danych nowego Uczestnika drogą poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany w Regulaminie. Zmiana Uczestnika następuje z chwilą przesłania przez Organizatora potwierdzenia zmiany danych Uczestnika.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o. (dalej: Spółka PZG) z siedzibą we Wrocławiu /53-680/, ul. Braniborska 2/10.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Spółka PZG jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 października 2021 r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na Stronie Internetowej osrodek-pzg.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik Nr 1

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

.............................................................

imię i nazwisko

 

 

.............................................................

adres

 

 

        Centrum Szkoleniowe „SURDOMEDICA”

       Ul. Braniborska 2/10

              53-680 Wrocław

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.

 

2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………………………......................... dotyczącej udziału

                                (data wypełnienia formularza zgłoszeniowego)

 

w szkoleniu:

……………………….……………………………………………………………………………………………...............................................

(Proszę wpisać powyżej nazwę i datę szkolenia)

 

………………............................................                                                                 …………………………………………………………

(Podpis Uczestnika, Zgłaszającego)                                                                                                        (Data, Miejscowość)

 

 

 

 

 

U W A G A :

Formularz należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.