Szkolenie: „Dziecko zagrożone wystąpieniem trudności szkolnych- próby przesiewowe dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole”

„Dziecko zagrożone wystąpieniem trudności szkolnych- próby przesiewowe dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole”

Centrum Szkoleniowe „SURDOMEDICA” zaprasza na szkolenie stacjonarne

 

„Dziecko zagrożone wystąpieniem trudności szkolnych- próby przesiewowe dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole”,

podczas którego dowiesz się w części teoretycznej jak ocenić umiejętności Twojego ucznia w obszarach ważnych dla sukcesu szkolnego:

- pracy ocznej (uwagi wzrokowej, wodzenia wzrokiem)

- komunikacji międzypółkulowej (lateralizacji, przekraczania linii środka ciała, koordynacji ruchowej, integracji bilateralnej)

- procesów integracji sensorycznej (równowagi, czucia głębokiego)

- kontroli posturalnej (siły mięśniowej, stabilizacji centralnej)

- przetwarzania słuchowego (różnicowania słuchowego, pamięci słuchowej)

- sprawności w zakresie rąk i małej motoryki

W części praktycznej szkolenia zapoznasz się z kwestionariuszem Ryzyka Wystąpienia Trudności Szkolnych i dowiesz się jak wykonywać próby diagnostyczne.

            Kłopoty z opanowaniem technik szkolnych i efektywną nauką mają dzieci rozwijające się w sposób odbiegający od norm rozwojowych lub będące w ryzyku dysleksji, ale nie tylko.

            W ramach tego szkolenia przekażemy wiedzę dotyczącą nie zawsze łatwych do wychwycenia trudności dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, APD, dyspraksji i innych obszarów nieprawidłowości. Dotyczą one dzieci, które często nie mają lub jeszcze nie mają opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznych, a prezentują trudności z nabywaniem umiejętności szkolnych.

            Kwestionariusz zawierający próby diagnostyczne pozwoli praktycznie i w odniesieniu do norm wiekowych zmierzyć sprawność uczniów w różnych obszarach niezbędnych do prawidłowego nabywania technik szkolnych.

Zapraszamy

Termin szkolenia: 23 kwietnia 2022r.

Miejsce szkolenia: Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław

Czas szkolenia: 09:00- 14:45

Ilość godzin: 7 godz. dydaktycznych (oraz dwie przerwy kawowe)

 

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, Kwestionariusz Ryzyka Wystąpienia Trudności Szkolnych oraz Zaświadczenie Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

Odbiorcy: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

Cena szkolenia – 299,00 zł

Wpłaty należy dokonać na konto podane w formularzu zgłoszeniowym lub do kasy Organizatora do dnia 18 kwietnia 2022r.

 

Program szkolenia:

                  Część teoretyczna

  1. Rozwój w zakresie: BI, SI, kontroli posturalnej, funkcji słuchowych, funkcji wzrokowych, lateralizacji, rozwoju chwytu pisarskiego i sprawności w zakresie małej motoryki.
  2. Dziecko z trudnościami o charakterze dyslektycznym w szkole.
  3. Dziecko z zaburzeniami bilateralnej integracji w szkole.
  4. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole.

Część praktyczna

  1. Zapoznanie z Kwestionariuszem Ryzyka Wystąpienia Trudności Szkolnych.
  2. Nauka wykonywania prób zawartych w kwestionariuszu.

 

Korzyści dla uczestników warsztatów szkoleniowych:

  • Zdobycie wiedzy na temat przyczyn, objawów trudności uczniów w różnych obszarach oraz na co mogą się one przełożyć w codziennym funkcjonowaniu dziecka w szkole
  • Zdobycie umiejętności przeprowadzenia prób diagnostycznych zaburzeń różnych funkcji
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej dalszego postępowania z uczniem prezentującym trudności w konkretnym obszarze

Wymagany strój sportowy oraz karimata.

 

Prowadzący:

mgr Anna Kaliszuk – Surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta BI, terapeuta ręki. Absolwentka KUL w Lublinie. Na co dzień pracuje w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG we Wrocławiu jako surdopedagog oraz prowadzi terapię zaburzeń integracji sensorycznej i zaburzeń integracji bilateralnej. Tłumacz języka migowego. Ma doświadczenie w pracy ze studentami studiów podyplomowych oraz w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, specjalistów i rodziców.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz elektroniczny

 

-